PTA: +27 12 804 0495 | CTN: +27 21 982 2427 | FINANCE KZN : +27 31 942 7994

SAVI Striker Plate for Short Face Dead Lock

Home>SAVI CORE PRODUCTS>SAVI CORE DOOR HARDWARE>SAVI LOCKS>SAVI Striker Plate for Short Face Dead Lock

SAVI Striker Plate for Short Face Dead Lock

SAVI Striker Plate SS304 – Dead Lock Short

Description

SAVI Striker Plate SS304 for SAVI Short Face Dead Lock

Title

Go to Top